Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 583 332 821

Pacienti, veřejnost

Podněty a stížnosti

Vedení Dialýzy Šumperk s.r.o. klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.


Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

  • písemně na adresu: Dialýza Šumperk s.r.o., Nemocniční 1468, PSČ 787 01 Šumperk,
  • elektronicky na e-mail: dialyza@dls.agel.cz

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni všem Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste spokojeni s nemocniční nebo ambulantní péčí, proberte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s vedoucí sestrou dialýzy. Lze také oslovit přímo jednatel společnosti, který s Vámi Váš problém projedná. Příčinou problému může být totiž mnohdy pouze nedorozumění, nebo nedostatečné vysvětlení, a proto kontaktujte co nejdříve:

  • osobně primáře oddělení, kterého se podnět týká,
  • osobně jednatele společnosti, nejlépe po předchozí telefonické domluvě, tel. 554 253 202

Ve všedních dnech mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích a svátcích je možné se vždy obrátit na vedoucího směny.


Písemné podání stížnosti

Písemně lze zaslat stížnost na adresu: Dialýza Šumperk s.r.o., Nemocniční 1468,  PSČ 787 01 Šumperk, nebo na e-mail:dialyza@dls.agel.cz.

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla by obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem),
  • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována),
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail,
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele.

Postup při vyřizování stížnosti

Dialýza Šumperk s.r.o. prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány budou jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována ve společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší Dialýze Šumperk s.r.o., bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány jednateli společnosti, který posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s primářem a vedoucí sestrou Dialýzy.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnosti a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu, který udělil Dialýze Šumperk s.r.o. oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru zdravotnictví, budova Regionálního centra Olomouc, ul. Jeremenkova 40b, Olomouc, PSČ 779 11.